”ЕКАРИСАЖ-ТЕНЕВО” АД /л / се задължава да представи в КФН и на регулирания пазар на ценни книжа годишен отчет на дружеството за 2004 г.

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, задължи ”ЕКАРИСАЖ-ТЕНЕВО” АД /л /, с. Тенево да представи в управление "Надзор на инвестиционната дейност" на КФН  и на регулирания пазар на ценни книжа годишен отчет на дружеството за 2004 г.

Пълния текст на решение 401 може да намерите в раздел "Документи".