Данни за застрахователния пазар и пазара по доброволно здравно осигуряване за 2003г.

Общият премиен приход за 2003 г. по общо застраховане е в размер на 591 272 хил. лв., а изплатените обезщетения са в размер на 193 755 хил. лв. Ръстът на премийния приход спрямо 2002 г. е 25,95%.
Премийният приход по животозастраховане за 2003 г. е 74 737 хил. лв., което е с 49,74% по-малко от премийния приход през 2002 г. Изплатените обезщетения и суми от животозастрахователите са на стойност 42 169 хил. лв.
Реализираният премиен приход и изплатените обезщетения от дружествата за доброволно здравно осигуряване са съответно 6 405 хил. лв. и 2 571 хил. лв.

Подробна информация може да намерите на електронната страница на комисията, в раздел “Публикации” –“Статистика и анализи”.