Решения на КФН от заседание на 14.04.2004 г.

1. Комисията наложи временна забрана на търгово предложение от “България” АД, гр. Добрич, за закупуване на акции на “Прокон – 90” АД, гр. Добрич, от останалите акционери на дружеството чрез инвестиционен посредник “Елана Трейдинг” АД, гр. София.
2. Комисията  прие  Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 19.11.2003 г. за начина и реда за оценка на активите и пасивите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и на пенсионноосигурителното дружество, на стойността на нетните активи на фонда, за изчисляване и обявяване на стойността на един дял и за изискванията към воденето на идивидуалните партиди (обн., ДВ, бр. 109 от 16.12.2003 г.)

3. КФН одобри следните предложени от БНБ търговски банки за включване в списъка на банките-попечители на пенсионни фондове.

Булбанк АД
ТБ Алиац България АД
ОББ
Банка ДСК ЕАД
ИНГ Банк
ТБ Биохим АД
Българска Пощенска Банка