Заместник-председателят на Комитета на европейските регулатори на капиталовите пазари посети КФН

На 31 октомври 2005 г.  на официално посещение в Комисията за финансов надзор беше г-н Карло Янари, заместник-председател на Комитета на европейските регулатори на капиталовите пазари.  Комитетът представлява форум на надзорните институции на страните-членки на ЕС. Основните  задачи  на Комитета са да консултира Европейската комисия относно  директивите, свързани с капиталовите пазари, да изработва съгласуван подход  по прилагането на европейските директиви във всяка една страна-членка и  общи политики по въпросите на надзора,  да способства обмена на информация и да оказва съдействие  при надзора на финансови институции, които предлагат услуги в повече от една държава-членка

Г-н Карло Янари запозна представителите  на КФН с дейността на Комитета, с текущите  задачи и с очакванията към комисията като бъдещ представител на българската държава в този форум след присъединяването на страната ни към Европейския съюз.