Решения от заседание на КФН от 2 ноември 2005 г.

На свое заседание от  2 ноември 2005 г. КФН взе следните решения :

 1. Одобри търгово предложение от “Енергоремонт – Холдинг” АД, гр. София, за закупуване чрез инвестиционен посредник “Първа Финансова Брокерска къща” ООД, гр. София, на акции на “Енергоремонт – Русе” АД, гр. Русе, от останалите акционери на дружеството. Предложената цена за една акция е 15.68 лв.

 2. Одобри искане на “Дилингова финансова компания” АД, с което инвестиционният посредник се  отказва от извършване на сделки с ценни книжа за собствена сметка и поемане на емисии.