Вписано бе вливането на пенсионните фондове, учредени от ПОД „Лукойл Гарант – България” АД

С решение №739-ПОД/26.08.2009 г. КФН даде разрешение за преобразуване чрез вливане на ПОД „Лукойл Гарант – България” АД в ПОАД „ЦКБ – Сила” АД. Съгласно чл.318, ал.3 от КСО при вливане на дружества за допълнително пенсионно осигуряване, управляваните от преобразуващото се дружество пенсионни фондове се вливат в съответните по вид фондове, управлявани от приемащото дружество, като по този начин се прекратяват. На 08.01.2010 г. с решения на Софийски градски съд №11/08.01.2010 г. по ф.д. №1820/2001 г., №12/08.01.2010 г. по ф.д. №14531/2000 г. и №12/08.01.2010 г. по ф.д. №13906/2000 г. бе вписано вливането на универсалния, професионалния и доброволния пенсионни фондове, управлявани от ПОД „Лукойл Гарант – България” АД, в съответните по вид фондове, управлявани от ПОАД „ЦКБ – Сила” АД.