Списък на лицата, допуснати до изпит за признаване на правоспособност на отговорен актюер, който ще се проведе на 13 и 27 февруари и на 13 и 27 март 2010 г

КФН разгледа документите на кандидатите за изпит за признаване на правоспособност на отговорен актюер в областта на застраховането и допълнителното пенсионно осигуряване и допусна  до изпитите  следните 15 лица:
1. За признаване на пълна правоспособност на отговорен актюер:
– Ангелинка Петрова;
– Антон Бранков;
– Албена Лилова;
– Албена Иванова – Никлина;
– Александър Владов;
– Борис Петрунов;
– Веселин Бурнаски;
– Марионела Колева;
– Мария Христова;
– Пламен Хинков;
– Таня Евданова.
2. За признаване на частична правоспособност на отговорен актюер в областта на допълнителното пенсионно осигуряване:
–  Владимир Илиевски;
– Надежда Щерева;
– Пламен Андреевски.
3. За признаване на частична правоспособност на отговорен актюер в областта на животозастраховането и здравното осигуряване :
–  Рени Енгибарова.