Решениe от заседанието на КФН на 07 януари 2010 г.

На свое заседание от 07 януари 2010 г. КФН взе следното решение:

1. Издава лиценз на „Коактории Финанс” АД (в процес на учредяване), гр. Пловдив за извършване на дейност като инвестиционен посредник.  Дружеството следва в 14-дневен срок да удостовери, че изискуемият капитал е изцяло внесен.
 Инвестиционният посредник е с ограничен предмет на дейност по  приемане и предаване на нареждания във връзка с един или повече финансови инструменти, включително посредничество за сключване на сделки с финансови инструменти и предоставяне на инвестиционни консултации на клиенти, за което е необходимо да притежава капитал не по-малко от 100 000 лева.
 Учредители на дружеството са Росен Караджов, който притежава 25 % от капитала и от гласовете в общото събрание и Андрей Згур с 75 %.
Инвестиционният посредник има едностепенна система на управление. В Съвета на директорите влизат Росен Караджов – председател, Андрей Згур – заместник председател и Людмила Антонова,  член на СД.