Веселин Моров и Драган Драганов са одобрени за членове на съвета на директорите на ИП „Реал финанс” АД

На 15.03.2011 г. в КФН са подадени заявления за одобрение на избраните от общото събрание на 11.03.2011 г. на ИП „Реал финанс” АД, гр. Варна, членове на съвета на директорите: Веселин Моров, Драган Драганов и „Радон” ЕООД (с представител Илина Божкова). По първоначално подадените данни и документи от КФН са изисквани допълнителни такива с цел проверка за спазване на нормативните изисквания и оценка за квалификация, професионален опит и репутация.

Съгласно чл. 11, ал. 7 от Закона за пазарите на финансови инструменти на предварително одобрение подлежат членовете на управителния и контролния орган и всички други лица, които могат да сключват самостоятелно или съвместно с друго лице сделки за сметка на инвестиционен посредник. Одобрението следва да предхожда вписване на съответните лица в търговския регистър.

След преглед и анализ на получените данни и документи Д. Ранкова, зам.-председател на КФН, ръководещ управление „ Наздор на инвестиционната дейност”, взе следните решения :

1. издаде одобрение за Веселин Моров и Драган Драганов за членове на съвета на директорите на ИП „Реал финанс” АД. Веселин Моров е заемал длъжностите брокер, ръководител отдел „Търговия с финансови инструменти” и изпълнителен директор в ИП „Наба инвест” АД, а от началото на 2010 г. е финансов анализатор и инвестиционен консултант в ИП „Реал финанс” АД. Драган Драганов е бил брокер и инвестиционен консултант в ИП „Реал финанс” АД и в ПОК „Съгласие” АД.

2. отказа да издаде одобрение за Илина Божкова – представител на „Радон” ЕООД като юридическото лице в съвета на директорите на ИП „Реал финанс” АД. Отказът е постановен поради липсата на професионален опит на лицето за избраната длъжност. Професионалният опит е определен в чл. 11, ал. 8 от Закона за пазарите на финансови инструменти. Той изисква поне 1 година стаж в предприятия от небанковия финансов сектор или в банки като служебните задължения трябва да са свързани с основната дейност на тези предприятия и съответно са необходими поне 3 години стаж в държавни институции или други публично правни субекти, чиято дейност е по управление или контрол на публични финансови активи или на парични фондове, създадени с нормативен акт. Финансовият сектор също е дефиниран и обхваща сектора на банковите и небанковите услуги. Техническите дейности, извършвани от Илина Божкова в периода от 2008 г. досега, дори и за три публични дружества (както е в конкретния случай), не могат да се квалифицират като достатъчен професионален опит за заемане на длъжността член на управителния орган на инвестиционен посредник с оглед предмета на дейност на същия.