“ВЕЛМАР БРОКЕРС” АД, София, е вписано в регистъра на застрахователните брокери

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  издаде одобрение, с които вписа  “ВЕЛМАР БРОКЕРС” АД (в процес на учредяване), със седалище и адрес на управление: гр. София, в регистъра на застрахователните брокери.
Пълния текст на решение 1116 може да намерите в раздел „Документи”.