Решения от заседание на КФН от от 16.08.2007 г.

На свое  заседание от 16.08.2007 г. Комисията за финансов надзор взе следните решения :

1. Издаде лиценз на “Фонд за инвестиции в недвижими имоти – ФИНИ” АДСИЦ за извършване на следната дейност като дружество със специална инвестиционна цел: инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти.
Потвърди проспект за публично предлагане на 150 000 броя обикновени акции с номинална и емисионна стойност от 1 лв. всяка., издадени в резултат на първоначално увеличаване капитала на дружеството.
Учредители на дружеството са : „Енемона”АД с 70% от капитала и  „Екоинвест холдинг” АД с 30% Дружеството се управлява от Съвет на директорите в състав: Румен Рашков, Цветан Петтрушков и Венелин Антонов.
Дружеството е част от икономическата група на „Енемона”АД. Планира да инвестира в имоти, осигуряващи доход под формата на наеми и други плащания, и в закупуване, изграждане и/или реновиране на недвижими имоти с цел препродажба или експлоатация. Дружеството е придобило три имота (парцели) в гр. Лом

2. Вписа последваща емисия акции на “Индустриален холдинг България” АД в размер на 5 250 805 лв., разпределени в същия брой обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. всяка. Емисията е издадена в резултат на увеличение капитала на дружеството от 21 003 235 лв. на 26 254 040 лв.

3.Вписа последваща емисия акции на “Метизи” АД в размер на 7 001 918 лв., разпределени в същия брой обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. всяка. Емисията е издадена в резултат на увеличение капитала на дружеството от  500 137 лв. на 7 502 055 лв.

4. Вписа последваща емисия акции на „Винзавод” АД в размер на 9 631 275 лв., разпределени в същия брой обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. всяка. Емисията е издадена в резултат на увеличение капитала на дружеството от  385 251 лв. на  10 016 526 лв.

5. Налага временна забрана на търгово предложение от Веселин Воденичаров и Петър Василев за закупуване чрез инвестиционен посредник "Булброкърс" АД, гр. София на акции на “НонВоТекс” АД, гр. София от останалите акционери на дружеството.

6. Издаде одобрение на промени в устава на „Хюндай финанс” АДСИЦ. Промените са свързани с увеличението на  капитала на дружеството, както и със съобразяването на отделни текстове  с настъпили изменения в нормативната уредба.

 

7. Прие на първо четене НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 3.12.2003 г. за  разрешенията  за извършване на дейност като фондова борса, организатор на неофициален пазар на ценни книжа, инвестиционен посредник, инвестиционно дружество, управляващо дружество и дружество със специална инвестиционна цел (обн., ДВ, бр. 109 от 16.12.2003 г.).
С измененията и допълненията в наредбата се цели привеждането й в пълно съответствие с последните изменения на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и със Закона за пазарите на финансови инструменти (обн. ДВ, бр. 52 от 29 юни 2007 г.), както и с Наредба № 38 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници, приета на 25 юли 2007 г. от Комисията за финансов надзор. Предвид това, че новият Закон за пазарите на финансови инструменти и Наредба № 38, влизат в сила от 1 ноември 2007 г., в по-голямата си част предлаганите измененията в Наредба № 11 ще действат също от 1 ноември 2007 г. Друга част от измененията в наредбата целят съобразяването й с Наредба № 35 за капиталовата адекватност и ликвидност на инвестиционните посредници.   Тези, както и други промени, във връзка с последните изменения в ЗППЦК, се предвижда да влязат в сила 3 дни след обнародването на наредбата.