Данни за застрахователния пазар за шестмесечието на 2007 г.

Представените индивидуални данни от отчетите на застрахователите към края на второто тримесечие на 2007 г. са обобщени и публикувани на страницата на КФН – www.fsc.bg, в раздел “Статистика”, „Статистика на застрахователния пазар”, „Статистическа информация”.

Брутният премиен приход по общо застраховане за второто тримесечие на 2007 г. е 595 786 хил. лв., с което е реализиран ръст от 17,97 % на годишна база. Изплатените обезщетения по общо застраховане са в размер на 204 919 хил. лв., като ръстът на годишна база е 21,11 %. Размерът на брутните технически резерви (които представляват необходимите средства за изплащане на бъдещи обезщетения) нараства с 31,57 % на годишна база и достига 797 670 хил. лв. Техническият резултат от дейността по общо застраховане е положителен и възлиза на 28 592 хил. лв. при 35 551 хил. лв. за второто тримесечие на 2006 г. За същия период сумата на активите на застрахователите по общо застраховане е 1 203 232 хил. лв., като нарастването на годишна база е 27, 32 %.
Пазарът по общо застраховане е доминиран от автомобилните застраховки – „Автокаско” и „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС”, в т.ч. застраховка „Зелена карта” – 64,4 %. Относителният дял на изплатените обезщетения по автомобилните застраховки е 88,9 % в общия размер на изплатените обезщетения.
По-висок ръст на годишна база по отношение на премийния приход се реализира по застраховки „Автокаско” (38,8 %), „Обща гражданска отговорност” (34,9 %),  „Пожар и природни бедствия” (8 %).
Брутният премиен приход, реализиран от животозастрахователите, за второто тримесечие на 2007 г. е 101 722 хил. лв., с което е реализиран ръст от 23,69 % на годишна база. Изплатените суми и обезщетения от животозастрахователите са в размер на 26 388 хил. лв., като ръстът на годишна база е 19,12 %. Размерът на брутните технически резерви нараства с 36,19 % на годишна база и достига 309 766 хил. лв. Техническият резултат, постигнат от животозастрахователите, възлиза на 7 282 хил. лв. при 2 438 хил. лв. за първото тримесечие на 2006 г. За същия период сумата на активите на застрахователите по животозастраховане е 681 850 хил. лв., като нарастването на годишна база е 75,37 %.
С най-висок относителен дял, както в премийния приход, така и в изплатените суми и обезщетения е застраховка „Живот и рента”, Относителният дял на  премийния приход  е 73,6 %, а при изплатените суми и обезщетения –  67 %.
По-висок ръст на премийния приход на годишна база се наблюдава при застраховки: „Живот” – 47,80 %, „Злополука” – с 44,16 % и „Живот”, свързана с инвестиционен фонд – 24,46 %.
Реализираният през второто тримесечие на 2007 г. премиен приход в доброволното здравно осигуряване възлиза на 14 366 хил. лв., с което се отчита ръст от 5,09 % на годишна база. Изплатените претенции в доброволното здравно осигуряване са в размер на 6 983 хил. лв., като ръстът на годишна база е 13,47 %. Размерът на техническите резерви е 9 542 хил. лв. и бележи нарастване на годишна база от 26.57 %. Техническият резултат от дейността по доброволно здравно осигуряване е отрицателен и възлиза на (-311) хил. лв. при 679 хил. лв. за второто тримесечие на 2006 г. Активите на здравноосигурителните дружества към края на второто тримесечие на 2007 г. са в размер на 42 875 хил. лв., като нарастването на годишна база е 61,46 %.
С най-висок относителен дял както в премийния приход, така и  в изплатените обезщетения, е пакетът „Други здравноосигурителни пакети” – съответно 33,05 % и 25,95 %.
По отношение на премийния приход, при пакетите „Други здравноосигурителни пакети” е реализиран ръст на годишна база от 81,27 %, при „Извънболнична медицинска помощ” – от 12,18 % и при „Стоматологични услуги” – от 0,97 %.