Решения на КФН от заседание на 15.08.2007 г.

На свое  заседание от 15.08.2007 г. Комисията за финансов надзор взе следните решения :

1. Издаде лиценз на “Пропъртис Кепитал Инвестмънтс” АДСИЦ за извършване на следната дейност като дружество със специална инвестиционна цел: инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти.
Потвърди проспект за публично предлагане на 150 000 броя обикновени акции с номинална и емисионна стойност от 1 лв. всяка., издадени в резултат на първоначално увеличаване капитала на дружеството.
Учредители на дружеството са : ДФ„Алфа Индекс Имоти”, чрез УД „Алфа Асет Мениджмънт”АД с 30% от капитала,  „Борд” ООД с 50%, Симеон Ненков и Бонка Ненкова –  всеки с по 10% от капитала. Дружеството се управлява от Съвет на директорите в състав: Ирина Кривенко, Христо Станев и Александър Симеонов.
В краткосрочен план дружеството възнамерява да закупи терен, на който да изгради, а впоследствие  продаде и/или отдаде по наем търговски комплекс в гр. Варна.

2. Издаде разрешение на управляващо дружество „Инвест Фонд Мениджмънт” АД за организиране и управление на два  договорни фонда : ДФ „Инвест Класик” и ДФ „Инвест Актив”.
ДФ „Инвест Класик”  е фонд с ниско до умерено ниво на риск, инвестиращ предимно в ценни книжа с фиксирана доходност и акции, дялове на колективни инвестиционни схеми, структурирани продукти.  ДФ „Инвест Актив” е фонд с умерено до високо ниво на риск, реализиращ доходност, основана предимно на капиталови печалби.

3. Потвърди проспект за първично публично предлагане емисия акции, издадена от „Юнивърсъл пропъртис” АДСИЦ. Емисията  е в размер на 5 850 000 лв., разпределени в същия брой обикновени акции с номинална и емисионна стойност от 1 лв. всяка., издадени в резултат на увеличаване капитала на дружеството. Емисията се издава и предлага публично във връзка със закупуване и заплащане на имоти, както и разработването на проекти за вече закупени терени.

4. Потвърди проспект за първично публично предлагане на емисия акции, издадена от „Адванс Екуити Холдинг” АД. Емисията е в размер на 25 886 053, 44 лв., разпределени в 23 968 568 броя обикновени акции с номинална стойност от 1.08 лв. всяка.

5. Вписа последваща емисия акции на „Хидравлични елементи и системи” АД в размер на 412 462 лв., разпределени в същия брой обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. всяка.  Емисията е издадена в резултат на увеличаване капитала на дружеството  от 2 619 830 лв. на 3 032 292 лв.

6. Налага временна забрана на търгово предложение от “Мел Холдинг” АД, гр. София за закупуване чрез инвестиционен посредник „Статус Инвест” АД на акции на “Свиневъдство Преславец” АД, гр. София от останалите акционери на дружеството.