Седем дружества се задължават да отстранят непълнотите в представените си годишни отчети за 2006 г.

 

Димана Ранкова, заместник-председателят на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, задължи  ТБ „Българска пощенска банка” АД, „ИЗТОЧНА ГАЗОВА КОМПАНИЯ” АД, „ИНТЕРИОР” АД (н), гр. Елена, “КРЕМИКОВЦИ” АД, “ЕКОТАБ” АД, “ЛЮК” АДСИЦ, гр. София и "ЮТЕКС ХОЛДИНГ” АД, гр. София  да отстранят непълнотите в представените си годишни отчети за 2006 г.

 

Пълния текст на решения 1012, 1013, 1029, 1061, 1062, 1066 и 1078 може да намерите в раздел „Документи”.