Одобрени са изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на ДПФ „ДСК-Родина”

Г-н Бисер Петков, заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Осигурителен надзор”, одобри измененията и допълненията в чл.68, ал.1, т.1, б. „б”, чл.68, ал.1, т.2, б. „б” и чл.134 от Правилника за организацията и дейността на ДПФ „ДСК-Родина”, приети от Управителния съвет на компанията.
Пълния текст на решение 1103 може да намерите в раздел „Документи”.