КФН публикува пазарен обзор на Небанковият финансов сектор през първото тримесечие на 2007 г.

На интернет страницата на Комисията за финансов надзор в рубрика „Публикации” е публикуван пазарен обзор на Небанковият финансов сектор през първото тримесечие на 2007 г.
В публикацията се разглеждат пет основни аспекта от състоянието и развитието на небанковия финансов сектор. Първата част представя броя на поднадзорните лица съответно към 01.01.2007 г. и 31.03.2007 г., получените и отнети от КФН лицензи и разрешения за извършване на дейност през първото тримесечие на 2007 г., както и броя на нотификациите, получени от поднадзорни лица от държави членки на ЕС, които възнамеряват да извършват дейност на територията на Република България.
Акцент в обзора на небанковия финансов сектор се поставя и на чуждестранното участие в капитала на поднадзорните лица на КФН. В графики са представени относителните дялове на притежавания капитал на небанковите финансови посредници съответно от държави членки на ЕС, България и трети страни.
На трето място в публикацията се проследява динамиката в броя и активите на поднадзорните лица на КФН по тримесечия през последните три години поотделно за небанковите инвестиционни посредници, колективните инвестиционни схеми, дружествата със специална инвестиционна цел, застрахователи и здравноосигурителни дружества, както и пенсионноосигурителните дружества.

Обособена е отделна част, в която се разглежда пазарната концентрация на отделните сегменти според услугите, предлагани от участниците в небанковата финансова сфера. Два са използваните измерителя за пазарна концентрация – Индексът на Херфиндал – Хиршман (Herfindahl-Hirschman Index (HHI)) и делът на първите четири компании. Индексът на Херфиндал – Хиршман e общоприет измерител на пазарната концентрация, използван от редица институции, сред които Министерство на правосъдието и Федералната Комисия по Търговията на САЩ. Индексът се изчислява като сума на квадратите на относителния дял на всеки участник на даден пазар. Стойността на този показател варира между 0 и 10 000. При стойност близка до 10 000, разглежданият пазар се характеризира с белези на монопол, много слаба конкуренция и съответно голям относителен дял на малък брой участници. Когато индексът заема стойност близка до 0, пазарът за който е изчислен HHI, показва слаба концентрация и предлага условия на силно конкурентна среда.
В последната част на обзора на небанковия финансов сектор са представени агрегираните инвестиционни портфейли на различните поднадзорни лица, според услугите предлагани от тях, в края на първо тримесечие на 2007 г. Проследена е и динамиката в структурата на тези портфейли спрямо края на първото тримесечие на 2006 и 2005 г.
Новата структура на тримесечния обзор на небанковия финансов сектор поставя акцент както върху състоянието на отделните пазари в края на първото тримесечие на 2007 г., така и върху развитието им през последните три – четири години.