Утвърдени са образци на заявления за получаване на разрешение за придобиване или увеличаване на акционерно участие в ПОД и на приложения към тях

Г-н Бисер Петков, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Осигурителен надзор”, утвърди образци на заявления за получаване на разрешение за придобиване или увеличаване на акционерно участие в ПОД и на приложения към тях както следва:
1.Образец № 1 на заявление за получаване на разрешение за придобиване или увеличаване на акционерно участие в пенсионноосигурително дружество от юридическо лице и приложение – декларация.
2.Образец № 2 на заявление за получаване на разрешение за придобиване или увеличаване на акционерно участие в пенсионноосигурително дружество от физическо лице – едноличен търговец и приложение – декларация.
3.Образец № 3 на заявление за получаване на разрешение за придобиване или увеличаване на акционерно участие в пенсионноосигурително дружество от физическо лице и приложение – декларация.

Образците на заявления и декларациите към тях може да намерите в раздел "Документи", "Форми и образци на документи".