Утвърдeни са образци на справки по чл. 6 и чл.15 от Наредбата за формиране на резерв за гарантиране на минималната доходност във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване

Зам.-председателят на КФН, ръководещ управление “Осигурителен  надзор”  , Бисер Петков  утвърди образци на справки по чл. 6 и чл.15 от Наредба № 12 на КФН, както следва:
– Образец № 2 на справка по чл. 6 от Наредба № 12 на КФН за формиране на резерв за гарантиране на минималната доходност във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване;
– Образец № 3 на справка по чл. 15 от Наредба № 12 на КФН за покриване на разликата до минималната доходност във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване.

Пенсионноосигурителните дружества следва  представят в КФН по електронен път информация, съгласно образец № 2, до 18 часа на работния ден, в който е извършено заделянето на средства в резерва и информация,  съгласно образец № 3, до 18 часа на работния ден, в който е извършено покриването на разликата до минималната доходност.

Съгласно решение на зам.-председателя  се отменя образец № 2 на справка по чл. 15 от Наредба № 12 на КФН за покриване на разликата до минималната доходност.Отменя се и  “Справка за постигнатата доходност от управлението на активите на фонда за допълнително задължително пенсионно осигуряване” и указания за попълването й.