Утвърдени са изменения и нови образци на финансови отчети и справки за дейността на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване и управляваните от тях фондове

Бисер Петков, заместник – председател на КФН, ръководещ управление “Осигурителен надзор”, утвърди изменения, нови образци и отмени образци на финансови отчети и справки за дейността на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване и управляваните от тях фондове, както следва:
 I. Утвърди изменения в съдържанието на финансовите отчети:
1. Финансови отчети на пенсионноосигурително дружество:
1.1. Баланс (Приложение № 1);
1.2. Отчет за доходите (Приложение № 2);
1.3. Отчет за паричните потоци по прекия метод (Приложение № 3).
2. Финансови отчети на фондовете за допълнително доброволно и допълнително задължително пенсионно осигуряване:
2.1. Баланс на универсален пенсионен фонд (Приложение № 5);
2.2. Баланс на професионален пенсионен фонд (Приложение № 6);
2.3. Баланс на доброволен пенсионен фонд (Приложение № 7).
 II. Утвърди изменения в образците на следните справки:
1. Справка за инвестициите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване(I.6), с изменено наименование „Справка за дохода от инвестиции”;
2. Справка за инвестиране на активите на пенсионноосигурителното дружество в акции  (I.6-9), с изменено наименование „Справка за инвестиране на активите на пенсионноосигурителното дружество в акции и права”.
 III. Отмени следните справки:
1. Справка за инвестиране на активите на фонд за допълнително пенсионно осигуряване в ценни книжа, издадени или гарантирани от държавата (I.6-1);
2. Справка за инвестиране на активите на фонд за допълнително пенсионно осигуряване в ценни книжа, приети за търговия на регулирани пазари на ценни книжа (I.6-2);
3. Справка за инвестиране на активите на фонд за допълнително пенсионно осигуряване в общински облигации (I.6-3);
4. Справка за инвестиране на активите на фонд за допълнително пенсионно осигуряване в банкови депозити (I.6-4);
5. Справка за инвестиране на активите на фонд за допълнително пенсионно осигуряване в ипотечни облигации, издадени от местни банки (I.6-5);
6. Справка за инвестиране на активите на фонд за допълнително пенсионно осигуряване в деривати на ценни книжа – пут опции на индекси и облигации, търгувани на регулирани пазари на ценни книжа (I.6-6);
7. Справка за инвестиране на активите на фонд за допълнително пенсионно осигуряване в инвестиционни имоти (I.6-7).
 IV. Утвърди изменения в образеца на Справка за формиране на резерв за гарантиране на минималната доходност от собствени средства (Образец № 1) и нови образци на Приложения към същата, както следва:
1. Стойност на инвестициите на резерва за гарантиране на минималната доходност в ПОД в дългови ценни книжа (Приложение № 1);
2. Стойност на инвестициите на резерва за гарантиране на минималната доходност в ПОД в акции, права и дялове (Приложение № 2);
3. Стойност на инвестициите на резерва за гарантиране на минималната доходност в ПОД в банкови депозити (Приложение № 3);
4. Стойност на инвестициите на резерва за гарантиране на минималната доходност в ПОД в инвестиционни имоти (Приложение № 4).
 V. Утвърди изменения в образците на следните справки:
1. Справка за осигурените лица и пенсионерите в УПФ (І.8-1);
2. Справка за осигурените лица и пенсионерите в ППФ (І.8-2);
3. Справка за осигурените лица и пенсионерите в ДПФ (І.8-3).
 VI. Утвърди нов образец на „Справка за разпределението на осигурените лица по пол и възраст, за натрупаните средства и за постъпленията от осигурителни вноски” със срок на подаване до 20-то число на месеца, следващ отчетното тримесечие.

Пенсионноосигурителните дружества трябва да представят по електронен път в КФН информация съгласно утвърдените образци за финансовата 2007 година.
Пълния текст на решение № 1230  може да намерите в раздел "Документи".
Образците на справки може да намерите в раздел "Документи”, „Форми и образци на документи”.