Утвърдени са биометрични таблици за смъртност, които да се прилагат от ПОД при изчисляване на пенсионните резерви към 31.12.2006 г.

Бисер Петков, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Осигурителен надзор”, утвърди биометрични таблици за смъртност, които да се прилагат при изчисляване на пенсионните резерви към 31.12.2006 г. от пенсионноосигурителните дружества, които управляват универсален пенсионен фонд и/или фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, както следва:
1. Биометрична таблица по чл. 6, ал. 2, т. 1 от Наредба № 19 на КФН за смъртност на мъжете (Приложение № 1);
2. Биометрична таблица по чл. 6, ал. 2, т. 1 от Наредба № 19 на КФН за смъртност на жените (Приложение № 2);
3. Биометрична таблица по чл. 6, ал. 2, т. 2 от Наредба № 19 на КФН за смъртност на мъжете (Приложение № 3);
4. Биометрична таблица по чл. 6, ал. 2, т. 2 от Наредба № 19 на КФН за смъртност на жените (Приложение № 4);
5. Биометрична таблица по чл. 6, ал. 2, т. 3 от Наредба № 19 на КФН за смъртност на мъжете (Приложение № 5);
6. Биометрична таблица по чл. 6, ал. 2, т. 3 от Наредба № 19 на КФН за смъртност на жените (Приложение № 6).
Пълния текст на решение 1228 и Приложението с биометричните таблици за смъртност  може да намерите в раздел "Документи".