Утвърден е списък на регулираните пазари на ценни книжа в държави извън ЕС, на които пазари ПОД могат да сключват сделки с фючърси и опции съгласно Наредба № 34 на КФН

Бисер Петков, заместник-председател на КНФ, ръководещ управление “Осигурителен надзор”, утвърди списък на регулираните пазари на ценни книжа, отговарящи на изискванията по чл.5, ал.2 от Наредба № 34 на КФН от 04.10.2006 г. за условията за сключване на сделки за намаляване на инвестиционния риск, свързан с активите на фонд за допълнително пенсионно осигуряване и за изискванията и ограниченията към тези сделки.

Пълния текст на решение  1187 може да намерите в раздел "Документи".