Прекратява си прилагането на ПАМ спрямо „Български Бергман” ЕАД

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, прекрати откритото спрямо „Български Бергман” ЕАД, с. Гърчиново, производство по издаване на индивидуален административен акт за прилагане на принудителна административна мярка по чл. 212, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК.