УД „ОББ Асет Мениджмънт” АД получи одобрение за промяна на общите условия, приложими към договорите за управление с ИД и другите инвеститори

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, издаде  на УД „ОББ Асет Мениджмънт” АД за промяна на общите условия, приложими към договорите за управление с инвестиционните дружества и другите инвеститори, приета с решение на Съвета на директорите на „ОББ Асет Мениджмънт” АД.

Пълния текст на решение 1199 може да намерите в раздел „Документи”.