Утвърден е нов образец на „Справка за инвестиране на активите на пенсионноосигурителното дружество в акции” /Справка 1.6-9/

Зам.-председателят на КФН, ръководещ управление “Осигурителен  надзор”  , Бисер Петков  утвърди нов образец на „Справка  за инвестиране на активите на пенсионноосигурителното дружество в акции” /Справка 1.6-9/.
Пенсионноосигурителните дружества следва да представят в КФН информация за инвестираните им активи в акции по новия образец на справката в срок до 20-то число на месеца, следващ отчетния, считано от 01.06.2005 г.
Съгласно решението на зам.-председателя  се отменя „Справка за инвестиране на активите на пенсионноосигурителното дружество в акции на емитенти, приети за търговия на регулирани пазари на ценни книжа” /Справка 1.6-9/.