Наложена е принудителна административна мярка спрямо ПОК “ДСК – Родина” АД

Със Заповед № 440-ПОД от 07.07.2005 г. на зам.-председателя, ръководещ Управление “Осигурителен надзор” на КФН, беше приложена принудителна административна мярка спрямо ПОК “ДСК – Родина” АД. С посочената заповед на ПОК “ДСК – Родина” АД се дават задължителни предписания да прехвърли в срок до 15.07.2005 г. средствата, натрупани по индивидуалната партида на осигурено лице от УПФ “ДСК-Родина” в УПФ “ЦКБ-Сила”. Принудителната административна мярка беше приложена във връзка с постъпила в КФН жалба от осигуреното лице.