Решения от заседание на КФН от 14.07.2005г.

1. Потвърди проспект за вторично публично предлагане на емисия корпоративни необезпечени облигации, издадени от “Българо–Американска Кредитна Банка” АД. Емисията е в размер на 8 млн. евро, разпределени в 8 хил. броя обикновени, лихвоносни, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми, необезпечени корпоративни облигации с номинална и емисионна стойност от 1000 евро всяка една. Определеният матуритет е 36 месеца, с 6-месечен период на лихвени плащания. Вписва посочената емисия в регистъра.

 2. Отнема правото на инвестиционния посредник “Капитал Финанс” ООД, гр. София, за извършване на сделки с ценни книжа за собствена сметка, поемане на емисии от ценни книжа и заемане на ценни книжа.

 3. Одобри оздравителна програма на инвестиционния посредник “Маккап Брокерс” АД, гр. София, относно продажбата на акции от собствения портфейл от ценни книжа. Срокът на изпълнение на програмата е до 26 септември 2005 г.

 4. Издаде лиценз на “Адванс Терафонд” АДСИЦ за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел – инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти ( секюритизация на недвижими имоти). Потвърди проспект за публично предлагане на 150 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална и емисионна стойност 1 лев всяка една, в резултат от увеличаване на капитала на дружеството. Вписва емисията в регистъра на публичните дружества и емитенти на ценни книжа.

 5. Издава окончателна забрана за публикуване на търгово предложение от “Турист Тръст” ЕООД, гр. София, за закупуване чрез инвестиционен посредник “Капман” АД, гр. София, на акции на “Интертревълсървиз” АД, гр. София от останалите акционери на дружеството.

6. Издава лицензия за актюер на пенсионноосигурителни дружества и на управляваните от тях фондове за допълнително пенсионно осигуряване на трима души – Христина Митева, Дочко Бояджиев и на Валентина Иванова.