УД „Златен лев Капитал” АД получи разрешение да инвестира до двадесет на сто от активите на дружеството в акции на “Биовет” АД

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, издаде разрешение на УД „Златен лев Капитал” АД, действащо от името и за сметка на ИД „Златен лев”, да инвестира до двадесет на сто от активите на дружеството в акции на “Биовет” АД, при спазване на ограничението общата стойност на инвестициите до 20 на сто да не надвишава 40 на сто от активите на инвестиционното дружество.
Пълния текст на решение 1009 може да намерите в раздел „Документи”.