Решения от заседание на КФН от 17.10.2006 г.

1. Издаде разрешения на УД “Болкан капитал мениджмънт” АД за организиране и управление на два договорни фонда – ДФ “Консервативно-спестовен” и ДФ “Европа”.

Основната цел на ДФ “Консервативно-спестовен” е осигуряване на притежателите на дялове на запазване и нарастване на стойността на инвестициите им при нисък до умерен риск. Фондът ще инвестира предимно в ценни книжа с фиксирана доходност на дружества, търгувани на регулирани пазари на ценни книжа, като ще следва консервативна политика.

Основната цел на ДФ “Европа” е реализирането на висока доходност при умерено до високо ниво на риск. Фондът ще инвестира преимуществено в акции, търгувани на следните регулирани пазари.: Унгария, Дания, Чехия, Швеция, Полша, Исландия, Норвегия, както и други международно признати и ликвидни държави.

2. Потвърди проспект за вторично публично предлагане на корпоративни облигации, издадени от „Б.Л.Лизинг” АД, гр. София. Емисията с ISIN код BG2100019061 е в размер на 3 000 000 евро, разпределени в 3 000 броя обикновени, обезпечени  лихвоносни облигации, с номинална стойност 1000 евро всяка, с плаващ купон в размер на 3-месечен Euribor + 4.25% на годишна база. Лихвените плащания са на три месеца, срокът на облигационния заем е 60 месеца, считано от 14.06.2006, с падеж 14.06.2011 г.
Емисията облигации не е целева и набраните средства ще бъдат използвани за финансиране на основната дейност на дружеството – увеличаване на лизинговите и други услуги, както и за рефинансиране на кредит от „ОББ” АД.

3. Издаде на “Наба инвест” АД, гр. Варна, нов лиценз  за извършване на дейност като инвестиционен посредник. Инвестиционният посредник може да извършва предвидените в ЗППЦК инвестиционни и допълнителни дейности и услуги без поемане на емисии и извършване на сделки с ценни книжа за собствена сметка. За да извършва дейности и услуги, съгласно новият лиценз,  се изисква дружеството да разполага по всяко  време с капитал от не по-малко от 250 000 лв. 

4. Наложи временна забрана на търгово предложение от “Родина турист 97” АД, гр. София, за закупуване чрез инвестиционен посредник “Авал Ин” АД на акции на “Родина турист” АД, гр. София, от останалите акционери на дружеството.

5. Вписа последваща емисия акции, издадена от  “Еуротера България” АД, гр. София, в резултат на увеличение на капитала на дружеството от 2 000 000  лв. на 7 000 000 лв. чрез издаване на нови 5 000 000 акции с номинална и емисионна стойност от 1 лв. всяка.

6. Вписа последваща емисия акции, издадена от  “Прайм Пропърти” АДСИЦ, гр. София, в резултат на увеличение на капитала на дружеството от 15 225 383  лв. на 35 706 593 лв. чрез издаване на нови 20 481 210 акции с номинална стойност. и емисионна стойност от 1 лв. всяка.

7. Вписа в регистъра на КФН “Сии Имоти” АДСИЦ като публично дружество, както и  издадената от него емисия акции в размер на 650 000 броя обикновени акции, с номинална стойност от 1 лв. всяка. Емисията представлява съдебнорегистрирания капитал на дружеството.

8. Вписа в регистъра на КФН  “Агро Финанс” АДСИЦ като публично дружество, както и  издадената от него емисия акции в размер на 650 000 броя обикновени акции, с номинална стойност от 1 лв. всяка. Емисията представлява съдебнорегистрирания капитал на дружеството.

9. Прие допълнение на Практиката на КФН, приета с Протокол № 19 от 12.05.2004 г.,  относно възможността за съвместяване на функции на лице от отдела за вътрешен контрол в управляващо дружество и директор за връзки с инвеститорите в публично или инвестиционно дружество, на служител от отдела за вътрешен контрол в инвестиционен посредник и лице от отдела за вътрешен контрол в инвестиционно дружество, както и на член на управителен орган на управляващо дружество и брокер на ценни книжа в инвестиционен посредник.
Практиката ще бъде публикувана на интернет страницата на КФН, раздел „Документи”, „Указания и изисквания”.

10. Прие на второ четене окончателен вариант на Наредбата за капиталовата адекватност и ликвидността на инвестиционните посредници. Наредбата влиза в сила от 01.01.2007 г. и с нея се отменя Наредба N 6 от 22.10.2003 г. за капиталовата адекватност и ликвидността на инвестиционните посредници, обн., (ДВ, бр. 101 от 18.11.2003 г., изм. и доп., бр. 9 от 3.02.2004 г., изм., бр. 61 от 13.07.2004 г., изм. и доп., бр. 105 от 30.11.2004 г., изм., бр. 8 от 21.01.2005 г., изм. и доп., бр. 17 от 24.02.2006 г.)
С наредбата се уреждат минималните изисквания за размера на собствения капитал, неговите елементи и капиталовите изисквания за рисковете, на които са изложени инвестиционните посредници във връзка с дейността си както на индивидуална, така и на консолидирана основа. С нея се въвежда понятието търговски портфейл, който обхваща позициите на инвестиционния посредник във финансови инструменти и стоки, които държи с намерение за продажба или с цел хеджиране на риска. В търговския портфейл се включват както собствените позиции в инструменти и стоки, така и позициите, произтичащи от предоставянето на услуги на клиенти. Разграничават се капиталовите изисквания за позиции в търговския портфейл и за останалите позиции, държани от посредника.
В наредбата детайлно са описани капиталовите изисквания за покриване на рискове във връзка с дейността на инвестиционните посредници и методите за тяхното изчисляване. Обръща се специално внимание на позиционния риск, сетълмент риска, кредитния риск на насрещната страна, валутния риск, операционния и стоковия риск. Въвежда се възможността инвестиционният посредник да изчислява капиталови изисквания за позиционен риск, валутен риск и/ или стоков риск като използва вътрешни модели за управление на риска, вместо или в комбинация с останалите методи, описани в наредбата.
Съгласно разпоредбите на наредбата инвестиционният посредник разработва вътрешни правила за управление, които уреждат организационната структура с ясно определени и прозрачни нива на отговорност, ефективни процедури за установяване, управление и наблюдение на рисковете, на които е изложен или може да бъде изложен, както и адекватни механизми за вътрешен контрол, включително ясни административни и счетоводни процедури.
Въвежда се изискване за публично разкриване на информация от инвестиционния посредник отделно за всяка категория риск като се оповестяват целите и политиката в областта на управление на рисковете, както и информация във връзка с прилагането на наредбата.
Предстои обнародването на наредбата в „Държавен вестник”.

11. Определи следните дати за провеждане на изпити за брокери и инвестиционни консултанти  – съответно 17 и 18 февруари 2007 г.
Редът за провеждане на изпита за придобиване на право за извършване на дейност като брокер или инвестиционен консултант ще бъде публикуван на интернет страницата на КФН в раздел „Документи”, „Указания и изисквания”.

12. Определи датата 9 декември 2006 г за провеждане на изпит за професионална квалификация на физическите лица, които искат да  извършват дейност като застрахователен брокер – едноличен търговец. Определен е тематичният обхват на изпита, както и редът за провеждане на изпита,  които ще бъдат публикувани на интернет страницата на КФН в раздел „Документи”, „Указания и изисквания”.