ИД „БенчМарк Фонд-2” АД получи одобрение за промени в Устава на дружеството

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, издаде одобрение на  ИД „БенчМарк Фонд-2” АД за промени в Устава на дружеството, приети с решение на Общото събрание на акционерите, проведено на 03.10.2006 г.

Пълния текст на решение 1018 може да намерите в раздел „Документи”.