Резултати от извършени проверки на дейността на

При  извършена от КФН проверка на дейността на "Интеркапитал Пропърти Дивеломпънт" АДСИЦ и на обслужващите го дружества „Проект Консулт” ООД и „Оптима Одит” АД не бяха констатирани нарушения на законовите разпоредби.

Отправени са следните препоръки към дейността на "Интеркапитал Пропърти Дивеломпънт" АДСИЦ:
1. Във връзка с извършена промяна в устава на „Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт” АДСИЦ и вписването й в търговския регистър при Софийски градски съд, дружеството следва да има предвид, че промяна в устава и другите устройствени актове на дружество със специална инвестиционна цел, както и замяна на банката депозитар и на обслужващото дружество се допуска след одобрение на Комисията за финансов надзор (КФН). Съдът вписва в търговския регистър промяната в устава след представяне на одобрението от КФН.  Дружеството следва да има предвид, че при неспазване на тази процедура в бъдеще заместник-председателят, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност” притежава правомощието самостоятелно да предяви иск за установяване на нищожност или на недопустимост на вписвания в търговския регистър.
2. Дружеството следва да коригира текстове в устава си, в които е предвидено, че Съветът на директорите на дружеството е предварително овластен да извършва по своя преценка сделки, в резултат на които дружеството придобива, прехвърля, получава или предоставя за ползване или като обезпечение дълготрайни активи на стойности над регламентираните в Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) прагове за сделки с активи на публично дружество. Така приетите текстове не отчитат необходимостта от изрично овластяване от страна на Общото събрание на акционерите в случаите на извършване на  сделки от обичайната търговска дейност на дружеството, включително при сключването на договори за банкови кредити и предоставяне на обезпечения, когато в тези сделки участват заинтересувани лица. Тези текстове в устава противоречат на разпоредбите на ЗППЦК, въвеждащи специални правила на сделки с активи на публичното дружество, когато в тях участват заинтересувани по смисъла на ЗППЦК лица. Въпреки, че в хода на проверката не са констатирани нарушения на закона, КФН препоръчва на дружеството да съобрази текстовете в устава си със законовите разпоредби.
3. При последваща актуализация на регистрационния документ на "Интеркапитал Пропърти Дивеломпънт" АДСИЦ, дружеството следва да се придържа към  всички нормативни изисквания относно съдържанието и  допълнителната информация в регистрационния документ на  дружество със специална инвестиционна цел.
(Приложение № 2 и Приложение № 3 на Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа).