УД „Статус Капитал” АД получи разрешение да инвестира от името и за сметка на ДФ „Статус Нови Акции” до двадесет на сто от активите на фонда в акции на „Химимпорт” АД

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, издаде разрешение на  УД „Статус Капитал” АД, действащо от името и за сметка на ДФ „Статус Нови Акции”, да инвестира до двадесет на сто от активите на фонда в акции на „Химимпорт” АД, при спазване на ограничението общата стойност на инвестициите до 20 на сто да не надвишава 40 на сто от активите на договорния фонд.

Пълния текст на решение 771 може да намерите в раздел „Документи”.