Започна процедурата по прелицензиране на застрахователите по застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите

В определения от Кодекса за застраховането (КЗ) срок – до 1 септември 2006 г. за подаване на документи за издаване на нов лиценз по застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите, всички застрахователи, предлагащи тази застраховка са подали заявления съгласно изискванията на КЗ. Изключение прави “Кю Би И Иншурънс (Юръп) Лимитид” – клон София, които се възползваха от представената им в закона възможност и доброволно се отказаха от лиценза по този вид застраховка.
Според КЗ застрахователите трябваше да представят в Комисията за финансов надзор (КФН) програма за дейността по вида застраховка за три години напред, тарифа и актюерска обосновка към нея, банкова гаранция в полза на Националното бюро на българските автомобилни застрахователи и презастрахователен договор в съответствие с критерии, определени с решение на КФН.
При обобщаване на представените от застрахователите тарифи, по които ще се предлага застраховката след датата на присъединяване на Р България към ЕС, размерът на предлаганите годишните премии е в следните граници:
– за леки автомобили с обем на двигателя до 1 500 куб.см. – от 88 до 200 лв., като средноаритметичната премия е около 140 лв.; 
– за леки автомобили с обем на двигателя до 1 800 куб.см. – от 88 до 245 лв., при средноаритметичната премия – около 150 лв.;  
– за леки автомобили с обем на двигателя до 2 500 куб.см. – от 110 до 290 лв., като средноаритметичната премия е около 185 лв.; 
– за леки автомобили с обем на двигателя над 2 500 куб.см. – от 120 до 435 лв., като средноаритметичната премия е около 240 лв.;
– за автобуси до 20 места – от 190 до 700 лв.;
– за автобуси от 20 до 40 места – от 230 до 800 лв.;
– за автобуси над 40 места – от 255 до 1 100 лв.;
– за товарни автомобили до 20 т. – от 150 до 770 лв.;
– за товарни автомобили над 20 т. – от 255 до 890 лв.;
– за мотопеди и мотоциклети – от 31 до 115 лв.
Премията се диференцира в зависимост от вида и техническите характеристики на МПС, тъй като честотата на настъпили събития и средният размер на една претенция са различни за отделните категории превозни средства.
Цитираните граници, в които варира размерът на премията са ориентировъчни, тъй като това са базови премии, към които застрахователите ще прилагат различни коефициенти, отчитащи рискови фактори като: пол, възраст, опит на водача и виновно причинени от него пътно-транспортни произшествия; начин на ползване на МПС; регион на обичайно движение; брой на ползвателите на МПС; година на производство на МПС и др. Всеки застраховател предвижда да прилага различни по вид и стойности коефициенти, отстъпки или увеличения, които отразяват също така и начина на сключване на застраховката – директно или чрез посредник, вследствие на което размерът на премията за отделните дружества варира в широк диапазон.
Така например застраховател с една от най-ниските предложени тарифи предвижда премията за водач (мъж) между 35 и 60 години, с шофьорски стаж над 10 години, МПС до 1 300 куб.см. между 7 и 15 години, регистрирано в голям град, без  да е било използвано за пътувания в чужбина през последните три години, да е 85 лева. Предстои КФН да извърши оценка дали предложените от застрахователите премии са достатъчни въз основа на представените от тях актюерска обосновка, презастрахователна политика и програма за дейността по вида застраховка през следващите три години. Ще се вземат предвид и отчетните данни за предходни периоди за съответните дружества и общо за пазара. 
Промяната в тарифите по „Гражданска отговорност” на автомобилистите  отразява разширения териториален обхват на застрахователното покритие по застраховката след приемането ни в Европейския съюз. След присъединяването на страната застрахователният договор ще има действие на базата на единна премия както у нас, така и във всички държави членки на Европейското икономическо пространство. В КЗ е уреден минималният размер на застрахователната сума, до която ще се лимитира отговорността на застрахователите до 2010 г. у нас: за вреди на имущество – 200 000 лв., а за неимуществени и имуществени вреди вследствие на телесно увреждане или смърт – 700 000 лв. за всяко събитие при едно пострадало лице и 1 000 000 лв. при две и повече пострадали лица. По данни за последните три години средната стойност на изплатените обезщетения е съответно 883 лв., 937 лв. и 974 лв.  Тази стойност включва обезщетенията за имуществени и неимуществени вреди, като размерът на изплатените обезщетения за неимуществени вреди е значително по-висок от този за имуществените  и възлиза на повече от 8 хил.лв. за последната година. Средният размер на изплатените обезщетения по застраховката „Зелена карта” (за събития на територията на държави членки на Съвета на бюрата) пък е над 7 хил.лв.
Прелицензирането на застрахователите по „Гражданска отговорност” на автомобилистите беше въведено от Кодекса за застраховането поради завишените изисквания, предвидени с европейските директиви в тази област. Комисията за финансов надзор разполага с едномесечен срок да се произнесе по подадените заявления и документите към тях. В случай на непълноти и неточности застрахователите разполагат с максимален срок от два месеца за отстраняването на неточностите и допълването на документите. В случай, че комисията откаже да прелицензира застраховател по тази застраховка, той няма да има право да я предлага в бъдеще, като ще продължи да изпълнява задълженията си по вече сключените от него договори.