КФН състави акт за административно нарушение по чл. 161, ал. 1 от ЗППЦК

Във връзка с публикувана на 21 юни 2006 г. невярна информация от участник с псевдоним JK във форума на интернет страницата „Инвестор.БГ” относно размера на разпределяния дивидент на акция на „Стара планина холд” АД, Комисията за финансов надзор извърши проверка с цел изясняване на обстоятелствата по случая. Установена бе самоличността на лицето, което чрез публикуваното съобщение е разпространило невярна информация, отнасяща се до ценни книги, приети на регулиран пазар. С оглед на това, че с горепосоченото си действие лицето е нарушило разпоредбата на чл. 161, ал. 1, във връзка с ал. 2, т. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, на лицето бе съставен акт за установяване на административно нарушение.