УД “Статус Капитал” АД получи одобрение на Правилата за оценка и управление на риска на управляваните от дружеството договорни фондове

Димана Ранкова, заместник-председателят на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, издаде 2 решения, с които одобри Правилата за оценка и управление на риска на договорните фондове „СТАТУС НОВИ АКЦИИ” и  „СТАТУС ФИНАНСИ”, управлявани от УД “Статус Капитал” АД.
Правилата са приети с решение на Съвета на директорите на
УД “Статус Капитал” АД от 29.06.2007 г.

Пълния текст на решенията  904 и 905 може да намерите в раздел „Документи”.