Решения на КФН от заседание на 18.07.2007 г.

На свое  заседание от 18.07.2007 г. Комисията за финансов надзор взе следните решения :

1. Издаде лиценз на “Глобекс Истейт Фонд” АДСИЦ за извършване на следната дейност като дружество със специална инвестиционна цел: инвестиране на парична средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти.
Потвърди проспект за публично предлагане на 150 000 броя обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. всяка., издадени в резултат на първоначално увеличаване капитала на дружеството.
Учредители на дружеството са : „Глобекс Истейт” АД с 70% от капитала и УД „Статус Капитал” АД с 30%. Дружеството се управлява от Съвет на директорите в състав: Илчо Попов  – Председател на СД и Изпълнителен директор, Мария Сивкова – Заместник – председател на СД, Любимка Дюлгерова – член на СД.
Дружеството предвижда през следващите две години да инвестира набраните средства в комплекс ваканционни апартаменти край   гр. Созопол, офис сграда с магазини в гр. София

2. Издаде лиценз на “Сити Дивелопмент” АДСИЦ за извършване на следната дейност като дружество със специална инвестиционна цел: инвестиране на парична средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти.
Потвърди проспект за публично предлагане на емисия акции в размер на  1 700 000  лв., разпределени в 170 000 броя обикновени акции с номинална стойност от 10 лв. всяка., издадени в резултат на първоначално увеличаване капитала на дружеството.
Учредители на дружеството са: ЕТ “Румен Вътков – ІІ” с  65% от капитала,  договорен фонд „Ти Би Ай Хармония” с 15% от капитала,  договорен фонд „Ти Би Ай Динамик” с 15% от капитала,  като фондовете са записали акции чрез  УД „Ти Би Ай Асет Мениджмънт”АД, “Финансови и бизнес консултации” ООД с  5% от капитала. Дружеството се управлява от Съвет на директорите в състав: Румен Вътков – председател, Стоян Тошев – зам.-председател, Людмила Нанчева-Въткова – изпълнителен директор
„Сити Дивелъпмънт” АДСИЦ възнамерява да инвестира набраните средства основно в недвижими имоти с жилищно предназначение – апартаменти, къщи, вили, парцели, терени, паркоместа и/или гаражи и оборудване. Дружеството  планира да се насочи към няколко основни пазарни сегмента: имоти с жилищно предназначение,  офис и търговски площи,  спортни/развлекателни имоти,  хотели и имоти в регулация.

3. Потвърди проспект за първично публично предлагане на акции, емитирани от „Компания за технологии и иновации Съединение” АД, гр. София. Емисията е в размер на 1 000 000 броя обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. всяка, издадени в резултат на увеличение капитала на дружеството.
Основни акционери на дружеството са  „Балкан Сис” АД с 19.5 % от капитала, „Петър Нейчев и синове” ООД с 16.9 %; „Платон 5” ООД  с 15.5 % от капитала, „Обединена търговска компания Орфей” АД с  7.8 % от капитала на емитента. Дружеството се представлява и управлява от Стефан Стефанов, Асен Конарев, Асен Дапев и Стой Киприн – прокурист, заедно и по двама. Дъщерни дружества на емитента са „Елтек- печатни платки” АД, ИП „Популярна каса – 95” АД, „Атлас Юнион” ЕООД, „Трансмобил 21” ООД. 
Публичното предлагане на акции е свързано с планираното развитие на дъщерните дружества на емитента и внедряване на нови технологии и иновации в производствените дейности. Приблизително 60 % от набраните средства ще се използват за финансиране на проекти в дъщерните дружества, а останалите ще се използват за увеличението на оборотния портфейл на емитента, чрез закупуване на акции на “БФБ- София” АД.

4. Вписа последваща емисия акции на „Елхим – Искра” АД в размер на 11 717 258 лв., разпределени в същия брой акции с номинална стойност от 1 лв. всяка.  Емисията е издадена в резултат на увеличение капитала на дружеството от 836 947 лв. на 12 554 205  лв.

5. Издаде на  „Инвест Пропърти” АДСИЦ одобрение на промяна в устава на дружеството. Промените са свързани с увеличението на  капитала на дружеството, както и със съобразяването на отделни текстове  с настъпили изменения в нормативната уредба.

6. Издаде на  „Премиер Фонд” АДСИЦ одобрение на промяна в устава на дружеството. Промените се отнасят до изискуемото мнозинство от представения на ОСА капитал за вземане на определени решения.

7. Издаде допълнителен лиценз на ЗК „УНИКА Живот” АД, София, за  застраховка „Живот”, свързана с инвестиционен фонд