УД “Райфайзен Асет Мениджмънт (България)” ЕАД получи одобрени за промени в правилата на управляваните от дружеството договорни фондове

Димана Ранкова, заместник-председателят на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, издаде 12 решения, с които одобри   заявленията, подадени от УД “Райфайзен Асет Мениджмънт (България)” ЕАД за промени в управлението на  договорните фондове – ,,Райфайзен (България) фонд Балансиран”, ,,Райфайзен (България) фонд Паричен пазар”, ,,Райфайзен (България) фонд Облигации” и на "Райфайзен (България) фонд Акции”. Одобрени са промените  в Правилата , както  и   промените в Правилата за оценка на портфейла и определяне на нетната стойност на активите, както и  Правилата за управление на риска при сделки с деривати.

Пълния текст на решенията 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880  може да намерите в раздел „Документи.