КФН : «Необходимо е гражданите да проявяват внимание при извършване на сделки с ценни книжа”

Въпреки, че не се наблюдава тенденция за увеличаване на измамите с ценни книжа, все още съществуват такива случаи. В тази връзка КФН би искала да Ви напомни да се придържате към следните правила:

– Не приемайте предложения за изкупуване на Вашите акции, поименни компенсационни бонове или компенсаторни записи от лица, които обикалят по населените места. Договори за покупко-продажба на тези книжа се сключват само в регистрирани в КФН клон или офиси на инвестиционните посредници.

– Цените на книжата се определят на фондовата борса, където се търгуват. Препоръчваме, ако дадено лице Ви съобщи или определи цена, то Вие лично също да я проверите. Това може да направите чрез интернет страницата на „Българска фондова борса-София” АД (www.bse-sofia.bg) или чрез лицензиран инвестиционен посредник. Информация за лицензираните инвестиционни посредници може да намерите на интернет страницата на КФН – www.fsc.bg. Можете също да се обадите в кол центъра на КФН на тел. 0900 32 300.

– Подписването на празни бланки, приемането на пари в брой за предаване на депозитарни разписки, копирането на лични карти извън офисите на инвестиционните посредници е предпоставка за измама.  При констатирани такива опити от конкретни лица следва да  сигнализирате органите на Прокуратурата и МВР.

– Използването на заблуждението, неопитността или неосведомеността на собствениците на ценни книжа или компенсаторни инструменти, с цел да им се причини имотна вреда, е престъпление съгласно Наказателния кодекс. При установени такива опити за формиране или поддържане на невярна представа за цената на ценните книжа или за начина на тяхната продажба следва да се поиска легитимация на лицето и да се сигнализират органите на Прокуратурата и МВР.