„Капман Капитал” АД получи одобрение за промяна в Устава на дружеството

Димана Ранкова, заместник-председателят на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, издаде одобрение на на „Капман Капитал” АД за промяна  Устава на дружеството, приета с решение на Общото събрание на акционерите, проведено на 20 юни 2007 г.
Пълния текст на решение 885 може да намерите в раздел „Документи.