УД „Райфазен Асет Мениджмънт (България)” ЕАД получи одобрение за промяна в Правилата за оценка на портфейла и определяне нетната стойност на активите на ДФ „Райфазен (България) Фонд Паричен пазар”

Издава одобрение на УД „Райфазен Асет Мениджмънт (България)” ЕАД за промяна в Правилата за оценка на портфейла и определяне нетната стойност на активите на ДФ „Райфазен (България) Фонд Паричен пазар”, приети на заседание на Съвета на директорите на дружеството по Протокол  от 28.07.2006 г.
Пълния текст на решение 613 може да намерите в раздел „Документи”.