УД „Райфазен Асет Мениджмънт (България)” ЕАД получи одобрение за промени в Правилата за оценка на портфейла и определяне нетната стойност на активите на два договорни фонда

    Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, издава одобрение на УД „Райфазен Асет Мениджмънт (България)” ЕАД за промяна в Правилата за оценка на портфейла и определяне нетната стойност на активите на ДФ„Райфазен (България) Фонд Акции” и ДФ „Райфазен (България) Балансиран Фонд”, приети на заседание на съвета на директорите на дружеството.
Пълния текст на решения 685 и 686 може да намерите в раздел „Документи”.