УД „Карол Капитал Мениджмънт” ЕАД получи одобрение за промяна в Правилата за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите на два договорни фонда

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност”, издаде одобрение на УД „Карол Капитал Мениджмънт” ЕАД за промяна в Правилата за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите на два договорни фонда –  ДФ “Адванс IPO Фонд” и ДФ “Адванс Източна Европа”.

Пълния текст на решения 745 и 746 може да намерите в раздел "Административни документи"