Публикуван е пазарният обзор на небанковия финансов сектор за първото тримесечие на 2008 г.

На интернет страницата на Комисията за финансов надзор в рубрика „Публикации”, раздел „Отчети” е публикуван пазарен обзор на Небанковия финансов сектор през първото тримесечие на 2008 г.
В публикацията се разглеждат пет основни аспекта от състоянието и развитието на небанковия финансов сектор.
Първата част представя броя на поднадзорните лица съответно към 31.03.2008 г. и 31.12.2007 г., получените и отнети от КФН лицензи и разрешения за извършване на дейност през първото тримесечие на 2008 г., както и броя на нотификациите, получени и изпратени от КФН, във връзка със свободното предоставяне на услуги на територията на ЕС. В края на първото тримесечие на 2008 г. броят на колективните инвестиционни схеми (КИС) достига 78, от които 67 са договорни фондове, а 11 са инвестиционни дружества. През отчетния период дружествата със специална инвестиционна цел (АДСИЦ) увеличават броя си с 4 дружества, 3 от които извършват секюритизация на недвижими имоти, а едно е специализирано в секюритизация на вземания, като с тях общият брой на АДСИЦ достига 65. Значително нараства броят на нотификациите, получени от КФН, както от застрахователни посредници (157 за първо тримесечие на 2008 г.), така и от инвестиционни посредници (117 за първо тримесечие на 2008 г.) и застрахователи (18 за първо тримесечие на 2008 г.).
Акцент в обзора на небанковия финансов сектор се поставя и на чуждестранното участие в капитала на поднадзорните лица на КФН. В графики са представени относителните дялове на притежавания капитал на небанковите финансови посредници съответно от държави членки на ЕС, България и трети страни.
На трето място в публикацията се проследява динамиката в броя и активите на поднадзорните лица на КФН по тримесечия през последните три години поотделно за небанковите инвестиционни посредници, колективните инвестиционни схеми, дружествата със специална инвестиционна цел, застрахователните компании и здравноосигурителните дружества, както и пенсионноосигурителните дружества. Развитие се наблюдава на пазарите на услуги, предлагани от дружества със специална инвестиционна цел и застрахователите. Активите на АДСИЦ възлизат на 1 426 млн. лв. към 31.03.2008 г., като отбелязват ръст от 3,95 % за тримесечието. Премийният приход на застрахователите, извършващи дейност по общо застраховане, надхвърля 360 млн. лева (ръст от 18,12 %), докато този на застрахователите, извършващи дейност по животозастраховане, достига до 64 млн. лв. (ръст от 19,74 %) в края на първото тримесечие. Забелязва се известен спад от 1,73 % в активите на управляваните от пенсионноосигурителните дружества фондове, които към 31.03.2008 г. възлизат на 2278 млн. лв. По-сериозно намаление се наблюдава при активите на колективните инвестиционни схеми, които отбелязват спад от 24,80 % до 685 млн. лв.
Обособена е отделна част, в която се разглежда пазарната концентрация на отделните сегменти според услугите, предлагани от участниците в небанковия финансов сектор. Два са използваните измерителя за пазарна концентрация – Индексът на Херфиндал – Хиршман (Herfindahl-Hirschman Index (HHI)) и делът на първите четири компании. При колективните инвестиционни схеми, дружествата със специална инвестиционна цел и пенсионноосигурителните дружества се наблюдава стабилна тенденция на намаляване нивото на пазарната концентрация.
В последната част на обзора на небанковия финансов сектор са представени агрегираните портфейли на различните поднадзорни лица, според услугите предлагани от тях в края на първото тримесечие на 2008 г. Проследена е и динамиката в структурата на тези портфейли спрямо края на първото тримесечие на 2007 г. и 2006 г.
Структурата на тримесечния обзор на небанковия финансов сектор поставя акцент както върху състоянието на отделните пазари в края на първото тримесечие на 2008 г., така и върху развитието им през последните три години.