Приложена е принудителна административна мярка спрямо ПД „Сила Холдинг” АД, гр. Стара Загора

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност”, задължи членовете на управителния орган на ПД „Сила Холдинг” АД, гр. Стара Загора да предложат на ОСА, което ще се проведе на 22.07.2008 г,съответно на 07.08.2008 г., да не подлага на гласуване точка 5 от дневния ред,свързана с освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г.