УД „БЕНЧМАРК АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ

 

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, издаде одобрение на   УД „БЕНЧМАРК АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД за промяна в Правилата за оценка на портфейла и определяне нетната стойност на активите на ДФ "БенчМарк Фонд–1”, приети на заседание на Съвета на директорите на управляващото дружество.  

Пълния текст на решение 110 може да намерите в раздел "Документи".