Предварителни резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2005 г.

 Управление "Осигурителен надзор" на Комисията за финансов надзор обобщи предварителните резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2005 г. Данните са получени на база на представените от пенсионноосигурителните дружества предварителни финансови отчети и справки за 2005 г.
Към 31.12.2005 г. броят на осигурените лица в трите вида фондове достига 2 971 839 лица, което представлява нарастване с 255 472 лица или с 9,40 на сто спрямо осигурените към края на 2004 г. Акумулираните нетни активи в системата на допълнителното пенсионно осигуряване към 31.12.2005 г. възлизат на 1 112 122  хил. лв. и регистрират ръст от  324 708 хил. лв. или 41,24 на сто в сравнение с нетните активи към 31.12.2004 г. Пенсионноосигурителните дружества приключват  2005 г. с общи приходи в размер на 32 194 хил. лв., което представлява нарастване с 6 933 хил.лв. или 27,45 на сто в сравнение с реализираните приходи през 2004 г.
Подробна информация за предварителните резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване през 2005 г. може да намерите в рубрика "Статистика", раздел "Статистика и анализи на осигурителния пазар".