Решения от заседание на КФН 08.02.2006 г.

На свое заседание от 08.02.2006 г. Комисията за финансов надзор взе следните решения :

1. Издаде окончателен отказ за потвърждаване на проспект за вторично публично предлагане на корпоративни облигации, издадени от “Търговска лига – национален аптечен център” АД, гр. София. Сред мотивите за отказа са несъобразяване на представения проспект с препоръките на КФН, както и  високата задлъжнялост на дружеството.

2. Отне  лиценза  за извършване на дейност като инвестиционен посредник на “Акцепт инвест” АД, гр. София (настоящо наименование “Акцепт финанс” АД).
Отнемането на лиценза е по искане на инвестиционния посредник.

3. Издаде на “Първа Финансова брокерска Къща” ООД, гр. София нов лиценз  за извършване на дейност като инвестиционен посредник. Инвестиционният посредник може да извършва предвидените в ЗППЦК инвестиционни и допълнителни дейности и услуги, включително поемане на емисии и извършване на сделки с ценни книжа за собствена сметка. За да извършва дейности и услуги, съгласно новия лиценз,  се изисква дружеството да разполага по всяко  време с капитал от не по-малко от 1 500 000  лв. 

4. Издаде на “Булброкърс” АД, гр. София нов лиценз  за извършване на дейност като инвестиционен посредник. Инвестиционният посредник може да извършва предвидените в ЗППЦК инвестиционни и допълнителни дейности и услуги, включително поемане на емисии и извършване на сделки с ценни книжа за собствена сметка. За да извършва дейности и услуги, съгласно новия лиценз,  се изисква дружеството да разполага по всяко  време с капитал от не по-малко от 1 500 000  лв. 

5. Издаде на “Дилингова Финансова Компания” АД, гр. София  нов лиценз  за извършване на дейност като инвестиционен посредник. Инвестиционният посредник може да извършва предвидените в ЗППЦК инвестиционни и допълнителни дейности и услуги без поемане на емисии и извършване на сделки с ценни книжа за собствена сметка. За да извършва дейности и услуги, съгласно новия лиценз,  се изисква дружеството да разполага по всяко  време с капитал от не по-малко от 250 000 лв. 

6. Прие Наредба за условията и реда за оценка на клиентските активи. Предстои обнародване на наредбата в „Държавен вестник”.
Оценката на клиентските активи при инвестиционните посредници се извършва с цел изчисляване на размера на годишната вноска, която инвестиционните посредници следва да плащат на Фонда за компенсиране на инвеститорите в ценни книжа. Въз основа на тази оценка се определя и размера на компенсацията, която Фондът за компенсиране на инвеститорите в ценни книжа заплаща на клиентите на инвестиционния посредник в случаите когато за инвестиционния посредник бъде открито производство по несъстоятелност или компетентния надзорен орган установи, че инвестиционния посредник е в невъзможност да изпълнява задълженията си към своите клиенти.

Наредбата влиза в сила в едномесечен срок от нейното  обнародване в „Държавен вестник”. В този срок инвестиционните посредници следва да преизчислят размера на клиентските активи в съответствие в правилата, предвидени в наредбата.   В деня на влизане на наредбата в сила инвестиционните посредници трябва да представят в КФН и Фонда за компенсиране на инвеститорите в ценни книжа справка за клиентските активи към последния ден на всеки месец за периода от месец октомври 2005 г. до влизането на наредбата в сила.

7. Прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 за капиталовата адекватност и ликвидността на инвестиционните посредници.
Предстои обнародване на наредбата в „Държавен вестник”.

8. Определи ред за провеждане на изпита за придобиване на право за извършване на дейност като брокер или инвестиционен консултант през 2006 г.

Датите за провеждане на изпитите са както следва:
Изпит за придобиване на право за извършване на дейност като брокер – 27 май 2006 г.
Изпит за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант– 28  май 2006 г.

Заявления за допускане до изпитите се подават от 1 март до 31 март 2006 г. в  деловодството на КФН. В едномесечен срок КФН ще се произнесе по заявленията и ще уведоми писмено заявителите за взетото решение. Списъкът на допуснатите до изпитите кандидати ще бъде публично оповестен. Допуснатите до изпит кандидати трябва да заявят участието си в деловодството на КФН поне една седмица преди изпита, като представят документ за внесена по сметка на КФН такса.

Редът за провеждане на изпита за придобиване на право за извършване на дейност като брокер или инвестиционен консултант през 2006 г. ще бъде публикуван на интернет страницата на КФН в раздел „Документи”, „Указания и изисквания”.

9. Оттегли решение за отказ за издаване на разрешение за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел на „Трансинвестмънт” АДСИЦ. Заявлението на дружеството за издаване на разрешение ще бъде разгледано по същество.