Резултати от приключена проверка на инвестиционен посредник „Булинвестмънт” АД

При извършена проверка на инвестиционен посредник „Булинвестмънт” АД за спазване на изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), Наредба № 1 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници (Наредба № 1) и Наредба № 6 за капиталовата адекватност и ликвидността на инвестиционните посредници за периода от 01.01.2005 г. до 31.01.2006 г., са констатирани повтарящи се нарушения, за които са съставени актове за установяване на административно нарушение, както следва: 
1. За нарушение на изискванията на чл. 12 от Наредба № 1 – липса на сключен договор между инвестиционния посредник и клиента, липса на проверка на самоличността на клиента, липса на заверка от лице от отдела за вътрешен контрол дали договорът и декларацията съответстват на законовите изисквания – 6 броя акта за установени 68 нарушения.
2.  За нарушение на изискванията на чл. 17, ал. 1 изр. първо от Наредба № 1 – сключен е договор между инвестиционен посредник и клиент при неподписани всички необходими документи по наредбата – 3 броя акта за установени 5 нарушения.
3. За нарушение на изискванията на чл. 18, ал. 8 от Наредба № 1 – при приемане на поръчката, лицето, което я е приело, не е проверило самоличността на клиента – 3 броя акта за установени 5 нарушения.
4. За нарушение на изискванията на чл. 19, ал. 1 от Наредба № 1 – 1 брой акт.
Не е изискана декларация от клиента относно това дали:
• притежава вътрешна информация за ценните книжа, за които се отнася поръчката, и за техния емитент, ако ценните книжа се търгуват на регулиран пазар;
•   ценните книжа, компенсаторните инструменти и инвестиционните бонове – предмет на поръчка за продажба или за замяна, са блокирани в Централния депозитар;
• сделката – предмет на поръчката, представлява прикрита покупка или продажба на ценни книжа, компенсаторни инструменти и инвестиционни бонове.
5. За нарушение на изискванията на чл. 35, ал. 3 от Наредба № 1 – при сключване на договор за дейност като регистрационен агент, лицето, което е сключило договора,  не е проверило самоличността на клиента – 1 брой акт.
6. За нарушение на изискванията на чл. 40, ал. 4 от Наредба № 1 – нарушено е изискването инвестиционният посредник в края на всеки работен ден да прави разпечатка на въведените през деня данни по чл. 42, 43, 45 и 46 с посочване на датата и часа на разпечатката, като същата се заверява от лицето, въвело данните, и от лице от отдела за вътрешен контрол с полагане на дата и подпис на лицата – 2 броя акта за констатирани 29 нарушения.
7. За нарушение на изискванията на чл. 52, ал. 2, предложение второ, във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 2 от Наредба № 1–  не е извършена заверка по реда на чл. 13, ал. 4 от Наредба № 1 на копието от личната карта на клиента – 1 брой акт за установени 10 нарушения.
8. За нарушение на изискванията на чл. 54б, ал. 1 от Наредба № 1 – нарушено е изискването отделът за вътрешен контрол да извършва проверка в края на всяка работна седмица на приетите поръчки, документите, представени и съставени във връзка с тях, представените на клиенти потвърждения и извършените плащания – 1 брой акт.