Информация относно условията за извършване на сделки с чуждестранни средства за плащане от инвестиционните посредници

С влизането в сила на 01.01.2006 г. на обнародваните в „Държавен вестник”, бр. 39 от 2005 г. изменения в чл. 54 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) се промени обхватът на услугите и дейностите, изключителен предмет на дейност на инвестиционните посредници (инвестиционни услуги и дейности по чл. 54, ал. 2 ЗППЦК), и на допълнителните услуги, които инвестиционните посредници могат да извършват (допълнителни услуги по чл. 54, ал. 3 ЗППЦК и сделки с чуждестранни средства за плащане съгласно чл. 54, ал. 8 ЗППЦК), от една страна, и условията за извършването им – от друга.
С посоченото изменение на чл. 54 в ЗППЦК са уредени две хипотези, при които инвестиционен посредник може да извършва сделки с чуждестранни средства за плащане, а именно:
1. Съгласно новата разпоредба на ал. 8 на чл. 54 ЗППЦК (ред., ДВ, бр. 39/2005 г.) от 01.01.2006 г. сделки с чуждестранни средства за плащане могат да бъдат извършвани по занятие само от определена категория инвестиционни посредници – такива, които притежават лиценз за извършване на инвестиционни услуги и дейности по т. 3 и 6 на ал. 2 на чл. 54 ЗППЦК (право за сключване на сделки за собствена сметка) и са получили съответно разрешение (лицензия) от Българската народна банка за извършване по занятие на сделки с чуждестранна валута в наличност и по безкасов начин като финансова къща съгласно чл. 1, ал. 5, т. 4 от Закона за банките във връзка с чл. 3, ал. 8 от Валутния закон и чл. 2 от Наредба № 26 за сделките на финансовите къщи с чуждестранна валута).
За инвестиционен посредник с лиценз, който му дава право за сключване на сделки за собствена сметка по чл. 54, ал. 2, т. 3 и 6 ЗППЦК, е въведено изискването да разполага с капитал не по-малко от 1 500 000 лева.
С оглед гореизложеното след влизане в сила на 01.01.2006 г. на измененията в чл. 54 ЗППЦК, за да може инвестиционен посредник да извършва сделки с чуждестранни средства за плащане, същият следва да отговаря на две кумулативни изисквания:
– да притежава лиценз от КФН, в който са включени инвестиционни услуги и дейности съгласно чл. 54, ал. 2, т. 3 и 6 ЗППЦК, и
– да притежава разрешение за извършване на сделки с чуждестранни средства за плащане, издадено при реда и условията на действащото законодателство.

2. Инвестиционните посредници, които не притежават лиценз за извършване на сделки за собствена сметка (инвестиционни услуги и дейности по чл. 54, ал. 2, т. 3 и 6 ЗППЦК), могат да извършват сделки с чуждестранни средства за плащане единствено в хипотезата на чл. 54, ал. 3, т. 4 ЗППЦК – доколкото тези сделки са свързани с предоставяните инвестиционни услуги.
С оглед характера на сделките с чуждестранни средства на плащане като обслужващи основната дейност на инвестиционния посредник (инвестиционни услуги) законът не поставя изискване за специално разрешение за извършване на този вид сделки – инвестиционният посредник не ги извършва по занятие, а само доколкото се налага във връзка с предоставяните от него инвестиционни услуги. Съгласно чл. 55, ал. 3 ЗППЦК сделките с чуждестранни средства за плащане, извършвани във връзка с основния предмет на дейност на инвестиционния посредник, се включват в издавания от КФН лиценз (при условие, че това е поискано от заявителя), т.е. правото за извършване на сделки в посочената хипотеза на чл. 54, ал. 3, т. 4 ЗППЦК на инвестиционен посредник се предоставя от КФН.

С оглед гореизложеното инвестиционни посредници, чийто лиценз не включва извършването на сделки за собствена сметка – услугите и дейностите по чл. 54, ал. 2, т. 3 и 6 ЗППЦК, но притежават разрешение (лицензия) от Българска народна банка за извършване на дейност като финансова къща, трябва да предприемат едно от следните действия:
1) да подадат заявление за издаване на лиценз за извършване на услугите и дейностите по чл. 54, ал. 3 и 6 ЗППЦК, като при издаване на такъв лиценз ще могат да извършват сделки с чуждестранни средства за плащане;
2) да предприемат необходимите действия пред БНБ за отказ от издадения лиценз за извършване на сделки с чуждестранни средства за плащане съгласно чл. 15 от Наредба № 26 от 9.12.1999 г. за сделките на финансовите къщи с чуждестранна валута