Приложена е принудителна административна мярка на ПД„Транскарт” АД, гр. София

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, задължи членовете на управителния орган на ПД „Транскарт” АД, гр. София, да предложат на извънредното общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 09.02.2006 г.  да не подлага на гласуване предложението по точка 4 от дневния ред със съдържание: „Транскарт” АД да встъпи като съдлъжник на „Транскарт Файненшъл Сървисис” ЕАД по договор за кредит в размер на 20 000 000 лева, сключен между „Транскарт Файненшъл Сървисис” ЕАД и търговска банка, предлагаща най- добри финансови условия.”

 Пълния текст на решение 99 може да намерите в раздел "Документи".