УД “БенчМарк Асет мениджмънт” АД получи разрешение да инвестира до двадесет на сто от активите на фонда в корпоративни облигации, емитирани от “Финанс Консултинг” ЕАД

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, издаде разрешение на УД “БенчМарк Асет мениджмънт”  АД, действащо от името и за сметка на ДФ „БенчМарк Фонд-1”, да инвестира до двадесет на сто от активите на фонда в корпоративни облигации, емитирани  от “Финанс Консултинг” ЕАД, при спазване на ограничението общата стойност на инвестициите до 20 на сто да не надвишава 40 на сто от активите на договорния фонд.

Пълния тест на решение 412 може да намерите в раздел „Документи”.